Mierová rezolúcia Človeka Referendového vyhlásenia

Znenie Rezolúcie

Ja , Človek , nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľ­ných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobod­nom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednos­ťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultú­ry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej pod­pory a pomoci;

dôrazne odsudzujem
zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenie strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mo­cen­skou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na CoViD-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných či­nov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na člo­ve­ku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, tzv. génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam
tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Slávnostne vyhlasujem:
Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi.

„De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľ­bou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; voľbou - výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov - predstaviteľov odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko; podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdela­nia, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s vy­užitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu. Týmto prijímam a podporujem túto mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia.


Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Prajeme Vám pekný deň.

Chceli by sme Vás informovať o nadchádzajúcich udalostiach s možnosťou pridať ruku k dielu, ktoré nadobudnú reálne kontúry už o veľmi krátky čas. Dlhé roky sa snažíme po malých krokoch zjednotiť naše malé Slovensko a prichádza čas kedy nastáva bod zlomu. Už bolo dosť falošných sľubov z úst skorumpovaných politikov, ktorí zapredali svoju dušu zlu- mocným elitám a korporáciám. Nie je už možné ďalej čakať, práve v tento okamih je ten správny čas, kedy si musíme vybrať v akom svete chceme žiť. Posledne mesiace sa pracovalo na dokumente, na ktorom pracovali tí najšikovnejší ľudia a organizácie aké na Slovensku máme a jeho účelom je vystúpenie z aktuálneho systému, rozpustenie systému a nahradenie stavajuceho systému novým spôsobom riadenia určitého územia. Globalisti sa nás snažia rozdeliť, ale my im to dokážeme prekaziť práve Základným zjednotením. Ako sa to dá dosiahnuť? Na základe dokumentu sa Vytvorí Spoločenstvo Človekov, ktorí deklarujú život. Podpísaný dokument je právny základ pre komunikáciu s celým svetom(okolité štáty, OSN, Vatikán atď. ) Ďakujeme a prajeme ešte pekný zbytok dna.


Čítať s porozumením. Tlačiť obojstranne . Ďakujeme .
©"Vyhradené : Občina Sloviensko" 28.06.2022 Created by beliweb💦